ජනාධිපති
මාධ්‍ය සම්මාන 2018

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය

විශිෂ්ට මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් රට තුළ ස්ථාපිත කිරීම උදෙසා මාධ්‍යවේදීන් සිදු කරනු ලබන මෙහෙවර සහ ඔවුන්ගේ ගුණාත්මක දායකත්වය ඇගයීම සදහා ජනාධිපති මාධ්‍ය සම්මාන උළෙල වාර්ෂිකව පැවැත්වීමට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

ඒ් සඳහා 2017 වසරේ මුද්‍රිත මාධ්‍ය, විද්‍යුත් මාධ්‍ය සහ වෙබ් අඩවි මගින්් පළ වූ/විකාශය වූ ස්වකීය කෘතීන් ඉදිරිපත් කරන ලෙස සියලූ ම මාධ්‍යවේදීන්ට / මාධ්‍ය ආයතන ප‍්‍රධානීන්ට හා පුවත්පත් කතුවරුන්ට මෙමඟිින් ඇරයුම් කෙරේ.

ministry-name-white2.png

Follow Us

Copyright © Presidential Media Awards 2018. All Rights Reserved.

Search