සම්මාන

පුවත්පත් ක්ෂේත්‍රය

සිංහල

ඉංග්‍රීසි

දෙමළ

පොදු

වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව

වසරේ ප්‍රශස්ත ඡායාරූපය

වසරේ ප්‍රශස්ත තීරු ලිපිය

වසරේ ප්‍රශස්ත කාටූන් නිර්මාණය

වසරේ ප්‍රශස්ත පිටු සැලසුම

වසරේ ප්‍රශස්ත විශේෂාංග ලිපිය

වසරේ ප්‍රශස්ත විමර්ශනාත්මක පුවත

වසරේ නැගී එන පුවත්පත් ජනමාධ්‍යවේදියා

එකතුව

4

4

4

4

රේඩියෝ ක්ෂේත්‍රය

සිංහල

ඉංග්‍රීසි

දෙමළ

පොදු

වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව / ඉදිරිපත් කිරීම

වසරේ ප්‍රශස්ත ගුවන් විදුලි වැඩසටහන

වසරේ ප්‍රශස්ත ළමා වැඩසටහන

වසරේ ප්‍රශස්ත ගවේෂණාත්මක වැඩසටහන

වසරේ ප්‍රශස්ත අධ්‍යාපනික වැඩසටහන

වසරේ නැගී එන රේඩියෝ ජනමාධ්‍යවේදියා

එකතුව

4

4

4

2

ටෙලිවිෂන් ක්ෂේත්‍රය

සිංහල

ඉංග්‍රීසි

දෙමළ

පොදු

වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව

වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය

වසරේ ප්‍රශස්ත වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම

වසරේ ප්‍රශස්ත ගවේෂණාත්මක වැඩසටහන

වසරේ ප්‍රශස්ත වාර්තා වැඩසටහන

වසරේ ප්‍රශස්ත සංවාදාත්මක වැඩසටහන

වසරේ ප්‍රශස්ත අධ්‍යාපනික වැඩසටහන

වසරේ නැගී එන ටෙලිවිෂන් ජනමාධ්‍යවේදියා

එකතුව

3

3

3

5

වෙබ් අඩවි ක්ෂේත්‍රය

සිංහල

ඉංග්‍රීසි

දෙමළ

පොදු

වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවිය

වසරේ ප්‍රශස්ත වෙබ් වාර්තාකරණය

වසරේ ප්‍රශස්ත බහුමාධ්‍යය භාවිතය

වසරේ ප්‍රශස්ත බ්ලොග් (Blog) රචනාව

එකතුව

1

1

1

3

සම්මාන එකතුව

සම්මාන ලබා දීමට යෝජිත ක්ෂේත්‍රය

සිංහල

ඉංග්‍රීසි

දෙමළ

පොදු

පුවත්පත් ක්ෂේත්‍රය

4

4

4

4

රේඩියෝ ක්ෂේත්‍රය

4

4

4

2

ටෙලිවිෂන් ක්ෂේත්‍රය

3

3

3

5

වෙබ් අඩවි ක්ෂේත්‍රය

1

1

1

3

එකතුව

12

12

12

14

සම්මාන එකතුව

50

යාවජීව සම්මාන

04

මුළු සම්මාන ප්‍රමාණය

54

ministry-name-white2.png

Follow Us

Copyright © Presidential Media Awards 2019. All Rights Reserved.

Search