ක්ෂේත්‍ර

පුවත්පත් ක්ෂේත්‍රය

වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව

PMA/NP/2017/001

වසරේ ප්‍රශස්ත ඡායාරූපය

PMA/NP/2017/002

වසරේ ප්‍රශස්ත තීරු ලිපිය

PMA/NP/2017/003

වසරේ ප්‍රශස්ත කාටූන් නිර්මාණය

PMA/NP/2017/004

වසරේ ප්‍රශස්ත පිටු සැලසුම

PMA/NP/2017/005

වසරේ ප්‍රශස්ත විශේෂාංග ලිපිය

PMA/NP/2017/006

වසරේ ප්‍රශස්ත විමර්ශනාත්මක පුවත

PMA/NP/2017/007

ටෙලිවිෂන් ක්ෂේත්‍රය

වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව

PMA/TV/2017/001

වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය

PMA/TV/2017/002

වසරේ ප්‍රශස්ත වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම

PMA/TV/2017/003

වසරේ ප්‍රශස්ත ගවේෂණාත්මක වැඩසටහන

PMA/TV/2017/004

වසරේ ප්‍රශස්ත වාර්තා වැඩසටහන

PMA/TV/2017/005

වසරේ ප්‍රශස්ත සංවාදාත්මක වැඩසටහන

PMA/TV/2017/006

වසරේ ප්‍රශස්ත අධ්‍යාපනික වැඩසටහන

PMA/TV/2017/007

රේඩියෝ ක්ෂේත්‍රය

වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වාර්තාව / ඉදිරිපත් කිරීම

PMA/RD/2017/001

වසරේ ප්‍රශස්ත ගුවන් විදුලි වැඩසටහන

PMA/RD/2017/002

වසරේ ප්‍රශස්ත ළමා වැඩසටහන

PMA/RD/2017/003

වසරේ ප්‍රශස්ත ගවේෂණාත්මක වැඩසටහන

PMA/RD/2017/004

වසරේ ප්‍රශස්ත අධ්‍යාපනික වැඩසටහන

PMA/RD/2017/005

වෙබ් අඩවි ක්ෂේත්‍රය

වසරේ ප්‍රශස්ත ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවිය

PMA/WB/2017/001

වසරේ ප්‍රශස්ත වෙබ් වාර්තාකරණය

PMA/WB/2017/002

වසරේ ප්‍රශස්ත බහුමාධ්‍යය භාවිතය

PMA/WB/2017/003

වසරේ ප්‍රශස්ත බ්ලොග් (Blog) රචනාව

PMA/WB/2017/004

ජූරි මණ්ඩලයේ ඇගයීම මත සෑම ක්ෂේත්‍රයක් සඳහා ම යාව ජීව සම්මාන, නැගී එන යොවුන් මාධ්‍යවේදී සම්මාන සහ කුසලතා සහතික පිරිනමනු ලැබේ

ministry-name-white2.png

Follow Us

Copyright © Presidential Media Awards 2019. All Rights Reserved.

Search