අමතන්න

අප අමතන්න

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ලිපිනය
163, ඇසි දිසි මැඳුර, කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ,
කොළඹ 05, ශ‍්‍රී ලංකාව.
දුරකතන අංක
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
විද්‍යුත් තැපෑල
info@pma.gov.lk

අපට ලියන්න

ministry-name-white2.png

Follow Us

Copyright © Presidential Media Awards 2019. All Rights Reserved.

Search