ஜனாதிபதி
ஊடக விருது விழா 2018

நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு

சிறந்த ஊடகக் கலாசாரமொன்றினை நாட்டினுள் உருவாக்கும் நோக்கில் ஊடகவியலாளர்கள் ஆற்றுகின்ற பணிகள் மற்றும் அவர்களின் தரமான பங்களிப்பினை கௌரவிப்பதற்காக வேண்டி ஜனாதிபதி ஊடக விருது விழாவினை வருடாந்தம் நடாத்துவதற்கு நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

அதற்காக வேண்டி 2017ஆம் ஆண்டு அச்சு ஊடகம், இலத்திரணியல் ஊடகம் மற்றும் இணையத் தளங்களினூடாக பிரசுரிக்கப்பட்ட/ஒளிபரப்பான தங்களது நிர்மாணங்களை முன்வைக்குமாறு அனைத்து ஊடகவியலாளர்களுக்கும்/ஊடக நிறுவனங்களுக்கும் மற்றும் பத்திரிகை ஆசிரியர்களுக்கும் இதன் மூலம் அழைப்பு விடுக்கின்றோம்.

ministry-name-white2.png

Follow Us

Copyright © Presidential Media Awards 2019. All Rights Reserved.

Search