விருதுகள்

பத்திரிகைத் துறை

சிங்களம்

ஆங்கிலம்

தமிழ்

பொது

வருடத்தின் சிறந்த செய்தி அறிக்கை

வருடத்தின் சிறந்த செய்திப் புகைப்படம்

வருடத்தின் சிறந்த பத்தி எழுத்து

வருடத்தின் சிறந்த கேலிச் சித்திர நிர்மானம்

வருடத்தின் சிறந்த பக்க வடிவமைப்பு

வருடத்தின் சிறந்த சிறப்புக் கட்டுரை

வருடத்தின் சிறந்த புலனாய்வுச் செய்தி

வருடத்தின் வளர்ந்து வரும் இளைய பத்திரிகை ஊடகவியலாளர்

மொத்தம்

4

4

4

4

வானொலித் துறை

சிங்களம்

ஆங்கிலம்

தமிழ்

பொது

வருடத்தின் சிறந்த செய்தி அறிவிப்பு / வாசிப்பு

வருடத்தின் சிறந்த வானொலி நிகழ்;ச்சி

வருடத்தின் சிறந்த சிறுவர் நிகழ்ச்சி

வருடத்தின் சிறந்த ஆய்வு நிகழ்ச்சி

வருடத்தின் சிறந்த கல்வி நிகழ்ச்சி

வருடத்தின் வளர்ந்து வரும் இளைய வானொலி ஊடகவியலாளர்

மொத்தம்

4

4

4

2

தொலைக்காட்சித் துறை

சிங்களம்

ஆங்கிலம்

தமிழ்

பொது

வருடத்தின் சிறந்த செய்தி அறிக்கை

வருடத்தின் சிறந்த செய்தி அறிவிப்பு

வருடத்தின் சிறந்த நிகழ்ச்சி முன்வைப்பு

வருடத்தின் சிறந்த ஆய்வு நிகழ்ச்சி

வருடத்தின் சிறந்த ஆவண நிகழ்ச்சி

வருடத்தின் சிறந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி

வருடத்தின் சிறந்த கல்வி நிகழ்ச்சி

வருடத்தின் வளர்ந்து வரும் இளைய தொலைக்காட்சி ஊடகவியலாளர்

மொத்தம்

3

3

3

5

இணையத்தள துறை

சிங்களம்

ஆங்கிலம்

தமிழ்

பொது

வருடத்தின் சிறந்த செய்தி இணையத் தளம்

வருடத்தின் சிறந்த இணையத் தள அறிக்கையிடல்

வருடத்தின் சிறந்த பல்லூடகப் பிரயோகம்

வருடத்தின் சிறந்த (Blog) வலைப்பதிவு

மொத்தம்

1

1

1

3

விருதுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை

விருதுகள் வழங்குவதற்கு உத்தேசித்துள்ள துறைகள

சிங்களம்

ஆங்கிலம்

தமிழ்

பொது

பத்திரிகைத் துறை

4

4

4

4

வானொலித் துறை

4

4

4

2

தொலைக்காட்சித் துறை

3

3

3

5

இணையத் தள துறை

1

1

1

3

மொத்தம்

12

12

12

14

விருதுகளின் எண்ணிக்கை

50

வாழ்நாள் விருது

04

மொத்த விருதுகளின் எண்ணிக்கை

54

ministry-name-white2.png

Follow Us

Copyright © Presidential Media Awards 2019. All Rights Reserved.

Search