துறை

பத்திரிகைத் துறை

வருடத்தின் சிறந்த செய்தி அறிக்கை

PMA/NP/2017/001

வருடத்தின் சிறந்த புகைப்படம்

PMA/NP/2017/002

வருடத்தின் சிறந்த பத்தி எழுத்து

PMA/NP/2017/003

வருடத்தின் சிறந்த கேலிச் சித்திரம்

PMA/NP/2017/004

வருடத்தின் சிறந்த பக்க வடிவமைப்பு

PMA/NP/2017/005

வருடத்தின் சிறந்த சிறப்புக் கட்டுரை

PMA/NP/2017/006

வருடத்தின் சிறந்த புலானய்வுச் செய்தி

PMA/NP/2017/007

தொலைக்காட்சி துறை

வருடத்தின் சிறந்த செய்தித் அறிக்கை

PMA/TV/2017/001

வருடத்தின் சிறந்த செய்தி அறிவிப்பு

PMA/TV/2017/002

வருடத்தின் சிறந்த நிகழ்ச்சி முன்வைப்பு

PMA/TV/2017/003

வருடத்தின் சிறந்த ஆய்வு நிகழ்ச்சி

PMA/TV/2017/004

வருடத்தின் சிறந்த விவரண நிகழச்சி

PMA/TV/2017/005

வருடத்தின் சிறந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி

PMA/TV/2017/006

வருடத்தின் சிறந்த கல்வி நிகழ்ச்சி

PMA/TV/2017/007

வானொலி துறை

வருடத்தின் சிறந்த செய்தி அறிவிப்பு / வாசிப்பு

PMA/RD/2017/001

வருடத்தின் சிறந்த வானொலி நிகழ்ச்சி

PMA/RD/2017/002

வருடத்தின் சிறந்த சிறுவர்நிகழ்ச்சி

PMA/RD/2017/003

வருடத்தின் சிறந்த ஆய்வு நிகழ்ச்சி

PMA/RD/2017/004

வருடத்தின் சிறந்த கல்வி நிகழ்ச்சி

PMA/RD/2017/005

இணையத் தள துறை

வருடத்தின் சிறந்த செய்தி இணையத் தளம்

PMA/WB/2017/001

வருடத்தின் சிறந்த இணைய அறிக்கையிடல்

PMA/WB/2017/002

வருடத்தின் சிறந்த பல்லூடகப் பிரயோகம்

PMA/WB/2017/003

வருடத்தின் சிறந்த (Blog) வலைப்பதிவு

PMA/WB/2017/004

ஜுரி குழுவின் கணிப்பீட்டின் அடிப்படையில் அனைத்துத் துறைகளுக்காக வேண்டி வாழ்நாள் விருது, வளர்ந்து வரும் இளைய ஊடகவியலாளர் விருது மற்றும் திறன் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.

ministry-name-white2.png

Follow Us

Copyright © Presidential Media Awards 2019. All Rights Reserved.

Search