தொடர்பு

எம்முடன் தொடர்பு கொள்ள

நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு
முகவரி
163, கிருளபன மாவத்தை, பொல்ஹேன்கொட,
கொழும்பு 05, இலங்கை.
தொலைபேசி
011-2513 459, 011-2513 460, 0112512321, 0112513498
மின்னஞ்சல்
info@pma.gov.lk

எங்களை அனுப்பவும்

ministry-name-white2.png

Follow Us

Copyright © Presidential Media Awards 2019. All Rights Reserved.

Search